Provoz koloběžky s elektrickým pohonem, tzv. elektrokoloběžky na pozemních komunikacích a na území národního parku

 Děkujeme panu Pokornému za odvedenou práce a ochotu se s námi podělit o tuto informace:

 
Žádost:
„Žádám o odpověď na otázku, podle čeho a jak se posuzuje hranice, kdy jde v případě elektrokoloběžky ještě o nemotorové vozidlo ve smyslu § 2 písm. h) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (dále jen „zákon“), kam se řadí mimo jiné jízdní kolo, a kdy už jde o motorové vozidlo, na něhož dopadají všechny související povinnosti, tedy nutnost mít sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, mít registrační značku, příslušné řidičské oprávnění apod.“

Závěrem podání žadatel požádal, dle svého názoru vzhledem k nejasnosti při výkladu právních předpisů,  „o vyjádření k tomu, za jakých podmínek je elektrokoloběžka nemotorovým vozidlem, které lze provozovat na pozemních komunikacích a na území národního parku a u něhož není nutné mít sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, mít registrační značku, příslušné řidičské oprávnění apod. Prosím o sdělení, jaký je případně limit v maximálním objemu motoru, maximální rychlosti apod. a která ustanovení právních předpisů na výše uvedené dopadají.“

Odpověď:
Dle § 3 odst. 3 InfZ se informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Z toho vyplývá, že se prostřednictvím InfZ nelze dožadovat právních rozborů, analýz či expertních posudků (§ 2 odst. 4 InfZ).
Ve věci elektrických koloběžek nicméně Ministerstvo dopravy vypracovalo stanovisko, které problematiku popisuje a které splňuje náležitosti dle § 3 odst. 3 InfZ. Stanovisko ministerstva je žadateli zasláno v příloze.
(Toto stanovisko je zároveň veřejně dostupné na webových stránkách ministerstva: http://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Silnicni-doprava/Legislativa-silnicni-doprava-(1)/Silnicni-doprava-metodika-MD/Metodicky-pokyn_elektrokola_elekrobezky.docx.aspx
 
Zpět do obchodu